Privacyverklaring

Hippe kiek fotografie by Sjoeke, gevestigd aan de slachterij 3, 8491 AT, Akkrum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hippe kiek fotografie by Sjoeke
Hippe kiek fotografie by Sjoeke, De slachterij  3, 8491 AT, AKKRUM.
www.hippekiek.nl
info@hippekiek.nl
06-23901858

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Hippe kiek fotografie by Sjoeke verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek

 • Foto’s

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hippekiek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Hippe kiek fotografie by Sjoeke verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Om goederen en diensten bij je af te kunnen leveren

Deze gegevens worden verzameld op grondslag van overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Hippe kiek fotografie by Sjoeke neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hippe kiek fotografie by Sjoeke) tussen zit.

WAAR DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN
Hippe kiek fotografie by Sjoeke gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • De mailbox van Hippe kiek fotografie by Sjoeke – dit is een beveiligde mailbox waarin al het mailcontact bewaard blijft.

 • Klantgegevens (zoals aantekeningen van kennismakingsgesprekken en verstuurde facturen) worden bewaard op de harde schijf van Hippe kiek fotografie by Sjoeke. Jouw gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van Hippe kiek fotografie by Sjoeke.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Verstuurde facturen worden in ieder geval zeven jaar bewaard, in verband met de fiscale bewaarplicht.

 • Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek worden bewaard zolang Hippe kiek fotografie by Sjoeke nog actief in bedrijf is.

 • Foto’s worden 3 jaar bewaard zodat er nog ruim de tijd is om foto’s na te bestellen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Hippe kiek fotografie by Sjoeke zal nooit persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer, email e.d) openbaar maken of doorgeven aan derden, tenzij anders overeengekomen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Cookies zijn kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Hippe kiek fotografie by Sjoeke gebruikt cookies om uw gebruik van mijn website te analyseren. Cookies stellen mij in staat om informatie te verzamelen over het website gebruik en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van mijn bezoekers.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hippe kiek fotografie by sjoeke en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. hippe kiek fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Hippe kiek fotografie by Sjoeke neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw gegevens worden onder andere beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van hippe kiek fotografie by Sjoeke. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hippekiek.nl.